Evidenca delovnega časa - OBRAZEC

03. oktobra 2023

Evidence delovnega časa po 20. 11. 2023obrazec

 

Nezadržno se bliža datum, ko se bo začel uporabljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV-A), ki je začel veljati 20. 5. 2023, uporabljati pa se bo začel 6 mesecev po uveljavitvi, to je z 20. 11. 2023.

Med pomembnejše spremembe ZEPDSV velja omeniti dopolnitev obsega podatkov, ki se vodijo v evidenci o izrabi delovnega časa. V evidenco o izrabi delovnega časa je v skladu z 18. členom ZEPDSV trenutno potrebno vpisati:
1.  podatke o številu ur (to pomeni, da se piše le št. opravljenih ur, npr. 8 ur);
2.  skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa;
3.  opravljene ure v času nadurnega dela;
4.  neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca z oznako vrste nadomestila;
5.  neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila;
6.  neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestila plače;
7.  število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje z oznako vrste statusa.

 

In katere so novosti zakona? 

Po ZEPDSV-A bo v evidenci o izrabi delovnega časa od vključno 20. 11. 2023 potrebno poleg zgornjih 7 točk voditi tudi:

  1.  čas prihodana delo in odhoda delavca z dela;
    9.  izrabo in obseg izrabe odmora med delovnim časom (način beleženja se bo prepuščal delodajalcem, torej ni nujno, da se čas izrabe vpiše neposredno ob izrabi odmora, lahko je vpisan tudi vnaprej, če se npr. čas odmora pri delodajalcu izrablja konstantno ob vnaprej točno določenem času);
    10.  opravljene ure v drugih posebnih pogojih dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa (zlasti nočnega, nedeljskega, izmenskega, prazničnega dela, dela v deljenem delovnem času in druge razporeditve delovnega časa, določene z zakonom ali kolektivno pogodbo);
    11.  opravljene ure v neenakomerno razporejenem delovnem času ali v začasno prerazporejenem delovnem času;
    12.  vpis tekočega seštevka ur v tednu, mesecu oz. letu, iz katerega je razvidno referenčno obdobje, ki se upošteva za neenakomerno razporeditev in za začasno prerazporeditev polnega delovnega časa (delodajalec, ki evidenco delovnega časa vodi ročno, bo lahko podatek vpisoval tedensko).

Poleg tega je obveznost delodajalca tudi obveščanje delavca o evidenci o izrabi delovnega časa. Izrecno je tako zapisano, da delodajalec delavcu zagotavlja vpogled v podatke iz evidence o izrabi delovnega časa, ki se nanašajo nanj, kar je sicer v skladu z zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov veljalo že doslej.

Delodajalec bo od 20. 11. 2023 imel tudi obveznost delavca pisno obvestiti o podatkih iz evidence o izrabi delovnega časa za pretekli mesec, in sicer do konca plačilnega dne, pri čemer se bo pisno obvestilo lahko poslalo tudi po elektronski poti na elektronski naslov delavca, ki ga zagotavlja in uporabo nalaga delodajalec.

Prilagamo vzorec tabele – Obrazec – Evidenca delovnega časa, ki vsebuje vse novosti za vodenje evidence delovnega časa po 20.11.2023, ki jo lahko za lastne potrebe uporabljate in spreminjate.

phone-handset